top of page

emreonursal.com Kişisel Verilerin
İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

emreonursal.com (metinde “emreonursal.com” olarak anılacaktır) kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında  işlemekte ve buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya son derece özen göstermektedir. İşbu nedenle ”Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVKK kapsamında haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1.Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak emreonursal.com.  (“Danışman”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

2.Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği 

Kursiyer veya danışan olan siz ve/veya aile üyeleriniz hakkında aşağıdaki gibi bilgiler istememiz gerekecektir:

•        Kimlik bilgileri

•        İletişim bilgileri ( telefon numarası, e-posta adresi)

•        Kişisel bilgiler ( doğum tarihi, uyruk)

•        Çocuklarınıza ilişkin bilgiler ( adı, doğum tarihi, yaşı)

•        Kredi kartı numaranız (banka işlemi ve rezervasyon amaçları için)

•        Adres bilgileriniz ( sertifika vb. evraklarınızı adresinize kargolamak için.)

•        Seminerinizi tamamladıktan  sonra sorularınız/yorumlarınız.         

•        18 yaşından küçük kişiler hakkında toplanan bilgiler ad, uyruk ve doğum tarihiyle sınırlıdır ve bu bilgiler bize yalnızca bir yetişkin tarafından verilebilir.
(Metin içerisinde yukarıda sayılı verilerin hepsi birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.)

Toplanan kişisel verileriniz; hizmetlerimizden faydalanmanız için gerekli çalışmaların yapılması, seminer ve danışmanlık faaliyetlerinin tanıtılması, sunulan hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması, hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek, pazar araştırması amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak, “emreonursal.com” a  kaydınızın sağlanması ve devamı amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

3.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz seminer faaliyetlerini sürdürmek, veri sahipleriyle iletişime geçmek, emreonursal.com ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi amaçlarıyla; KVKK   (Kişisel Verileri Koruma Kurulu), İYS (İleti Yönetim Sistemi)  gibi otoriteler ve devlet sistemlerine,  yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, aşağıdakiler dahil çeşitli durumlarda toplanabilir:

4.1- Seminer veya danışmanlık hizmet aktiviteleri:

  • Seminer kaydı oluştururken

  • Danışmanlık hizmet kaydı oluşturulurken 

  • Seminer danışmanlık ödemesi yaparken

  • İstekler, şikayetler ve/veya anlaşmazlıklar.

  • Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz; web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, sosyal medya, matbu form, emreonursal.com’un sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla toplanıp, yasal süresi boyunca saklanmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’ nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
4.2-Yüzyüze Seminerlere veya etkinliklere katılım:

• Sadakat programlarına kaydolma
• Müşteri anketlerine katılma (örneğin Konuk Memnuniyeti Anketi)
• Online Seminerler
• E-posta üzerinden teklif ve promosyonlar almak için bültenlere abone olma.

4.3- Üçüncü taraflardan bilgi iletimi:

• Sertifika basımında alakalı kurumlar.

4.4. İnternet aktiviteleri:

•  emreonursal.com web sitelerine bağlantı (IP adresleri, tanımlama bilgileri)
• Online formlar (e-rezervasyon, anketler, sosyal ağlardaki  emreonursal.com sayfaları, Facebook oturum açma vb. gibi ağ üzerinden oturum açma sistemleri).

5.Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi

emreonursal.com’ da sunulan hizmet süreçlerinin gerekliliklerinin ifa edilmesi kapsamında  3. maddede belirtilen amaçlar çerçevesinde, Seminer ve diğer hizmet süreçlerinin yürütülebilmesi ve/veya emreonursal.com ‘un yasal yükümlülükleri dahil tüm yükümlülüklerinin ifa edilebilmesi adına Kişisel Verileriniz aşağıdaki yöntem ve vasıtalar ile otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir ve işlenebilmektedir:

• Elden, emreonursal.com' a ait web siteleri vasıtasıyla, elektronik postayla, postayla, referanslar aracılığıyla veya emreonursal.com ‘un çalıştığı çözüm ortakları (Örneğin üniversite, MEB, TSV siteleri, Sağlık Kurumları) ve/veya internet siteleri, sosyal medya hesapları aracılığı ile;


• Farklı şekillerde (yüz yüze, telefon, telekonferans, video konferans, faks vb) yapılabilecek görüşmeler sırasında edinilen bilgiler ile.
 

Kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun’un 5. Maddesinde yer alan aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir; 

i. Açık rızanızın bulunması,
ii. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
iii. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan sizin yahut bir başkasının hayat veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
iv. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,
v. Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
vi. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
vii. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve
viii. Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması,


Özel Nitelikteki Sağlık Verileriniz açık rızanıza bağlı olarak veya Kanun’un 6. Maddesinde sayılı şartların gerçekleşmesi halinde işlenmektedir.
Kişisel verileriniz; 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuatlar uyarınca işlenmektedir.
emreonursal.com, Kişisel Verilerinizin işlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, AB veri koruma mevzuatları ve KVKK başta olmak üzere ilgili yasal mevzuatta belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

6. Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek – vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. emreonursal.com, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmekte ve bu verilerin korunmasında hassasiyetle davranmaktadır.


emreonursal.com ‘un  özel nitelikli kişisel verilerinizi, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir biçimde aşağıdaki durumlarda işlemektedir:

a. Açık Rızanızın Bulunması Durumunda

İçinde bulunduğunuz şartları emreonursal.com ile paylaşarak kendinize özelleştirilmiş hizmet talep edebilmekte ve bu amaçla özel nitelikli verilerinizi paylaşabilmektesiniz. (Örneğin boyun fıtığı nedeniyle ince yastık istenmesi, kalp rahatsızlığı nedeniyle giriş katta danışmanlık/seminer odası talep edilmesi, fıstık alerjisi nedeniyle kuruyemiş içermeyen tatlı hazırlamamızı talep edilmesi, gluten alerjisi nedeniyle glütensiz yemeklerin servis edilmesi vb.). Sizlerin özel nitelikli verilerini paylaşarak tanımladığınız ihtiyaçlarınıza yönelik özelleştirilmiş hizmet sunabilmemiz ve sizlerin bu ihtiyaçlarınızı gelecekte de hatırlayarak tekrar aynı hizmetleri sunabilmemiz için emreonursal.com, özel nitelikli verilerinizi ancak ilgili açık rızanızı alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir.

b. Açık Rızanızın Bulunmaması Durumunda

Hassas nitelikteki sağlık verileriniz dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz, kanunlarda öngörülen hallerde işlenmektedir. Sağlığınızla ilgili hassas nitelikli özel kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

7. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

A. Müşterilerimize karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
B. Seminer kayıtlarınız ve Seminerinizi yönetmek:

• Yasal belgeleri muhasebe standartlarına uygun bir şekilde oluşturmak ve saklamak.

8.Kişisel Verilerinizin Yurtiçi veya Yurtdışı Aktarımı

emreonursal.com bünyesinde hizmetlerin sağlanması amacıyla
Kişisel verilerinize fonksiyonlarımızın birlikte yürütüldüğü şirketler tarafından erişilebilmekte, kişisel verileriniz gerektiği zaman bu şirketlere aktarılmaktadır.

9. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel Verilerinizi, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu sürenin sonuna kadar, böyle bir süre belirlenmemiş ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre sonuna kadar işlenecektir.

Bu sürelerin dolması halinde Kişisel Verileriniz re’sen veya talebiniz üzerine derhal mevzuat tahtındaki kurallara uygun şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
Bu süre içerisinde Kişisel Verilerinizde bir değişiklik olması durumunda kayıtlarınızın güncel ve doğru tutulabilmesi adına emreonursal.com’a bilgi verme yükümlülüğünüz bulunmaktadır.

10. KVKK Tahtında Veri Sahibi Olarak Haklarınız (Madde 11)

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde:

i. Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii. Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
iii. Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
iv. Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Bu talebin yerine getirilebilmesi için Kişisel Verileri işlemenin hukuki amacının ortadan kalkmış olması, kanuni saklama sürelerinin dolmuş olması veya ilgili zamanaşımı sürelerinin geçmiş olması gerekmektedir. Bu süreler dolmadan silme talebiniz yerine getirilemeyecektir.
v. Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
vi. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
vii. v. ve vi. maddeler kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

11. Haklarınız Kapsamında emreonursal.com’a Başvuru Yolları

Yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi emreonursal.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını  emreonursal.com adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir, ilgili formu kayıtlı elektronik emreonursal.com adresinizden, emreonursal.com  sistemlerinde kayıtlı olan mail adresiniz kanalı ile emreonursal@emreonursal.com adresine mail yolu ile iletebilirsiniz.

Konuyu saygıyla dikkatlerinize sunarız.

emreonursal.com

 
Kozmik Enerji Nedir?: Haberler ve İpuçları
V.A. Petrov

Kozmik Enerji Tarihçesi

Kozmik Enerji Seansları

Bireysel Çalışmalar Nasıl Olur?

Kozmik Enerji Hangi Durumlarda Yardımcı Olur

Kozmik Enerji Hangi Durumlarda Yardımcı Olur ?

Kozmik Enerji Nedir?: Hizmetler
bottom of page